تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

مطالعۀ رویکرد اقتصادی دانش حقوق با محدودیت‌ها و موانعی ذاتی روبه‌روست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبۀ سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آن‌ها، به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصۀ غیر مالی آن بازمی‌گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط (بینابین)، این مشکل را در بُعد نظری برطرف می‌سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبه‌روست؛ زیرا پیش از آنکه در رویۀ قضایی مؤثر باشد، می‌باید بر قانون‌گذار تأثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع‌گرایی و عمل‌گرایی حقوقی دارد. بنابراین برای کاربست این رویکرد در حقوق کیفری ایران، مطالعۀ نحوۀ ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه‌ها در این عرصه ضرورت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Criminal Law with respect to Theories Appropriate to Legal Pragmatism

نویسندگان [English]

  • Abulfath Khaleghi 1
  • S. Hamid Shahcheragh 2
1 (Assistant professor at University of Qom)
2 (An M.A student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

Studying the economic approach of the law is difficult. This approach confronts with the natural limitations and obstacles such as the absence of the economic bases for calculating the profit and loss, pain and enjoyment, favor and disfavor, usefulness and uselessness and their amount, the mentioned approach, especially in the criminal law, has a more difficulty (multiplied difficulty) because of its nonfinancial aspect. But taking an approach of a middle course, this problem will be solved theoretically. The economic approach in the criminal justice system confronts with another obstacle; because if it wants to affect the Precedent (judicial precedent) it should affect the legislator. This scientific movement is rooted in legal realism and pragmatism. Therefore, in order to apply this approach in the area of penal code of Iran, it is necessary to study the procedure of the advent, strengthening and theoretical evolution of those thoughts in this area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Economic approach
  • Criminal law
  • Legal realism and pragmatism