رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

بر اساس مطالعات و گزارش‌های رسمی، سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه‌های فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است. این مقاله به دنبال آن است که از چشم‌انداز جرم‌شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهادهای اصلی جرم‌شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه‌های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذر دستیابی به «فهم جرم‌شناسانه» است. جدی گرفتن این پیشنهاد، صورت‌بندی مسئلۀ جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می‌دهد. بر اساس این صورت‌بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی (بهنجار) می‌پذیرند. در پرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساساً معنا می‌یابند و می‌توان برنامه‌های پیشگیرانۀ سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتیویستی حاکم بر بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های کنترل سوء مصرف مواد مخدر که بر فرا روایت‌هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریۀ فرصت» مبتنی هستند، بر متغیر کیفیِ «عادی شدنِ» مصرف مواد مخدر تمرکز کرده، اولاً تأثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف مواد مخدر نشان می‌دهد و ثانیاً این گزاره را تقویت می‌کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه‌های کنترل مصرف را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cultural Criminology Approach to the Changing Patterns of Drug Use amongst the Young

نویسندگان [English]

  • Muhammad Farajiha 1
  • Farhad Allahverdi 2
1 (Assistant professor at Tarbiat Modares University)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

The official studies and reports show that the age of drug use has been reduced in spite of spending significant economic and social costs to control drug use. This paper is going to examine this issue from the cultural criminology perspective. One of the main suggestions for effectiveness of crime control programs is to influence on deviant culture through accessing the criminological understanding. Giving this suggestion serious consideration totally changes the conformation of the young issue and drug use. According to this new conformation, some of youths accept the drug use as it is the norm. In the light of understanding of normalization process of drug use, it becomes meaningful the reduction of age and changing patterns of drug use and deliberate preventive programs can be executed. Contrary to the positivistic discourse governing the most of drug abuse policies and control programs which are based on metanarratives such as rational choice and opportunity theory, this note concentrates on the qualitative variable of the normalization of drug use, firstly, it shows the effect of this variable in establishing of drug use culture and secondly, it strengthens this proposition that the negligence of the normalization variable, the effectiveness of drug use control programs confront serious challenges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Drug use
  • Young people (youths)
  • Cultural criminology
  • Normalization of drug use
  • Drug use control programs