بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کاهش میزان کیفر یا تغییر گونۀ آن در مرحلۀ تعیین کیفر توسط قضات، از سازوکارهای «متناسب‌سازی» پاسخ‌های عدالت کیفری با ویژگی‌های بزهکاران و واقعیت‌های مربوط به بزهکاری و بزه‌دیدگی است که به واسطۀ پیوند جرم‌شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست‌گذار جنایی ایران در مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه‌های جرم‌شناسانه، معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر یا تغییر گونۀ آن شناسایی کرده است.
      شماری از این معیارها که در جرم‌شناسی نظری ریشه دارند، عمدتاً با الهام از یافته‌های بزه‌دیده‌شناسانه پیش بینی شده‌اند؛ زیرا گاه بزهکاری، با تأثیرپذیری از رفتار ،گفتار و موقعیت بزه‌دیدگان واقع می‌شود. بدیهی است این بزه‌دیدگان سزاوار سرزنش هستند و بر این اساس، کاهش میزان کیفر بزهکاران یا تعدیل آن می‌تواند در واقع‌گرایانه‌تر کردنِ پاسخ‌های عدالت کیفری نقش‌آفرین باشد. همچنین برخی از جهات کاهش مجازات در «جرم‌شناسی بالینی» ریشه دارند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ‌های عدالت کیفری با شخصیت بزهکاران، کاملاً ضروری است و نظام عدالت کیفری می‌تواند سازوکارهای ارفاقی از جمله تخفیف کیفر را دربارۀ بزهکارانی که ظرفیت بازپروری دارند، به کار گیرد. در همین راستا، این مقاله سازوکارهای بزه‌دیده‌شناسانه و بازپرورانۀ کاهش کیفر را در مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criminological Survey of Article 38 of the Islamic Penal Code of Iran (1392)

نویسنده [English]

  • Amir Hassan Niazpour
Assistant professor at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The reduction of volume of crime or change of its kind in the step of sentencing by judges is one of methods to balance criminal justice responses with convicts’ specifications, the realities relate to convicts and crime victims that it has been entered to the criminal system by the connection between criminology and penal code. With regard criminological Criminal authorities of Iran in Article 38 of the Islamic Penal Code (1392) have known standards for reducing the volume of crime or change of its kind. Some of these orientations are rooted in theoretical criminology policy. These standards mostly taken victimological findings have been predicted. Sometimes crime occurs with effectiveness of behaviors and discourses and the situation of crime victims. Obviously, in such circumstances crime victims should be blamed and according to this reducing the volume of convicts’ punishments or creating moderation can play role in establishing criminal justice responses more realistic. Moreover, some of mitigating orientations of punishments conclude bases in clinical criminology. In the light of this branch, it is completely necessary to be criminal justice responses coincident with convicts’ individuals. Therefore, criminal justice systems can apply lightening mechanisms such as the mitigation of punishment for those convicts who have capacity of rehabilitation. Consequently, Article38 of the Islamic Penal Code (1392) has stated the reduction of punishments from the perspective of victimology and rehabilitation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Criminal law (penal code)
  • Theoretical criminology
  • Applied criminology
  • Victimology
  • Reducing the volume of punishment