جرم‌زدایی از جرایم ولگردی و تکدی‌گری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

دربارۀ لزوم جرم‌زدایی از رفتارهای مجرمانۀ بدون بزه‌دیدۀ مستقیم که با ارزش‌ها و هنجارهای اساسیِ جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون‌گذار آن‌ها را جرم‌انگاری کرده، بسیار بحث شده است. مقالۀ پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف‌ها که در مادۀ 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین ولگردی و تکدی‌گری جرم‌انگاری شده‌اند، می‌پردازد و دربارۀ منافع و موانع جرم‌زدایی از رفتارهای مذکور بحث می‌کند و در نهایت، جرم‌زدایی از آن‌ها را موجه می‌داند.
 

کلیدواژه‌ها