راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده

پیشگیری از جرم، نخستین گام برای تحقق عدالت کیفری است. فضای سایبر[1] به اقتضای ویژگی‌های خاصی که دارد، برای پیشگیری وضعی بسیار مساعد است. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب‌پذیری آماج، دشواری شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه‌دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری وضعی از این جرایم را دو چندان ساخته است، لذا با اِعمال شیوه‌های فنیِ پیشگیری از جرم، می‌توان تا حدّ مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود. مقالۀ پیش رو می‌کوشد تا تدابیر وضعی مختلف را ـ با تکیه بر رهنمودهای 25گانۀ کلارک‌ـ در فضای سایبر تبیین نماید و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت‌های مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرم ارائه کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و برایند آن، معرفی راهکارهای لازم برای پیشگیری وضعی از جرایم سایبر می‌باشد.
 


 

کلیدواژه‌ها