سیاست جنایی در ترازوی علم و دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکل‌دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش‌های علمی دور نماند، ضروری به نظر می‌رسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگی‌های هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت‌بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.
 

کلیدواژه‌ها