دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-198 

مقاله پژوهشی

1. حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی

صفحه 3-34

محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی


4. بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران

صفحه 85-108

محمدابراهیم شمس ناتری؛ فرشاد چنگایی؛ حامد رهدارپور


5. سیاست جنایی در ترازوی علم و دین

صفحه 109-126

ابراهیم ابراهیمی؛ جواد ابراهیمی