دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-218 
3. نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه

صفحه 51-78

محمدحسن حائری؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ سیده قدسیه موسوی مشهدی