جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و علوم جنایی از فرانسه

چکیده

تا کنون اشخاص بزه‌دیده به اندازة کافی بررسی و مطالعه نشده‌اند و حمایتهای قانونی و قضایی کاملی از آنها صورت نگرفته و در افکار عمومی نیز به قدر کافی از حمایت و پشتیبانی برخوردار نیستند. در واقع بزه‌دیده و جایگاه او به طور مستقل بررسی نشده است، در حالی که تعیین جایگاه واقعی بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است؛ زیرا ارائة تعریفی نو از جایگاه او در فرایند کیفری ممکن است موجب دگرگونی مفهوم موجود از دادرسی کیفری شود. در حقوق آلمان اصلاحات قانونی مناسبی یکی پس از دیگری روی داده است. از مهم‌ترین آنها می‌توان به استمرار حضور دولت برای ترمیم خسارت بزه‌دیده به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده، اشاره کرد.
 

کلیدواژه‌ها