دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-234 

مقاله پژوهشی

1. حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری

صفحه 3-36

محمد آشوری؛ ابوالقاسم خدادی


2. مفهوم و ماهیت‌شناسی تبعید

صفحه 37-62

محمدابراهیم شمس ناتری؛ منصوره قنبریان بانوئی


5. از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین (ارزیابی اندیشة سزاگرایی)

صفحه 119-148

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی