حمایتهای مادی دیوان بین‌المللی کیفری از بزه‌دیدگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حضرت معصومه

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

دیوان بین‌المللی کیفری، نخستین دادگاه بین‌المللی کیفری است که دائمی بوده و بر مبنای اساسنامة رُم و با صلاحیت رسیدگی به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز تأسیس شده است. دیوان، حمایتهای گوناگونی را برای بزه‌دیدگان در نظر گرفته است. شماری از این حمایتها مانند خدمات پزشکی و روان‌پزشکی و کمکهای مالی صندوق اَمانی بزه‌دیدگان، در گسترة حمایتهای مادی جای دارند. پژوهش پیش رو، در پرتو مقررات دیوان، به تبیین و بررسی حمایتهای مادی پیش‌بینی‌شده برای بزه‌دیدگان می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها