تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تجاوز به عنف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است و هر جامعه دست‌کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دائمی و بالقوه در معرض بزه‌دیدگی از این جرم می‌بیند. این جرم از دو حیث قابل بررسی است: انواع حقوقی و انواع جرم‌شناختی. انواع جرم‌شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، متفاوت می‌باشند. تجاوز به عنف جرم خشونت‌آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابة ابزار استفاده می‌شود. ریشه‌های این جرم به عوامل فرهنگی ـ اجتماعی باز می‌گردد و صبغة اقتصادی ندارد. پیشگیری از تجاوز به عنف تنها با تکیه بر یک روش امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند تدوین راهکار جامعی است که در آن از تمامی روشهای پیشگیری؛ یعنی پیشگیری وضعی، پیشگیری رشدمدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها