بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

مهریه، مالی است که مرد به عناوینی مانند هبه یا عوض بضع و... با اختلافی که در تعابیر فقهاست به تملک زوجه درمی‌آورد و نه کس دیگر. یکی از انواع مهریه مهرالمسمی است که در آن مرد هنگام ازدواج مالی را به عنوان مهریه مشخص می‌کند که زن نیز آن را قبول می‌کند و به مجرد عقد نکاح به تملک زن درمی‌آید. در مواردی به عللی همچون دسترسی مشکل به مهرالمسمی یا رایج نبودن آن یا عدم تمایل زوجه به آن و... طرفین توافق می‌کنند که زوج مال دیگری را به عنوان مهریه به زوجه بدهد. این عمل تبدیل مهریه است و اینکه آیا بعد از تبدیل به بدل عنوان مهرالمسمی صدق می‌کند یا نه؟ بحث مهمی است که آثار حقوقی خاصی نیز بر آن بار می‌شود، بحث این مقاله دربارة شیوه‌های تبدیل مهرالمسمی و آثار آن است.
 

کلیدواژه‌ها