دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، دی 1389، صفحه 1-230 
بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه

صفحه 29-54

حسین نصرتی؛ عبدالرضا اصغری


بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت

صفحه 55-88

محمدعلی سعیدی؛ غلامرضا یزدانی