دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-230 
2. بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه

صفحه 29-54

حسین نصرتی؛ عبدالرضا اصغری


3. بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت

صفحه 55-88

محمدعلی سعیدی؛ غلامرضا یزدانی