حوالة کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع مادة 516 قانون مجازات اسلامی)

نویسنده

استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی تهران

چکیده

قانونگذاران کیفری برای ایجاد قاعدة حقوقی، معمولاً حکم و ضمانت اجرا را در یک ماده آورده‌اند ولی گاه این دو را تفکیک نموده و در مواد مختلف جای داده‌اند. البته گاه تعریف و شرایط حکم را نیز یکجا و گاه در چند ماده مقرر داشته‌اند. در مورد جای دادن حکم و ضمانت اجرا در مواد مختلف نیز گاه آنها را در یک قانون و گاه در قوانین متعدد آورده‌اند؛ به نحوی که کیفر به قانون دیگر ارجاع داده شده است که در این نوشتار آن را «حوالة کیفری» می‌خوانیم.
      این حواله، گاهی به قوانین خارجی بوده است که معد اشکالات فراوانی است. در این نوشتار با توضیحات کلی راجع به انواع عنصر قانونی به تحلیل اشکالات ضمانت اجرای مادة 516 از قانون مجازات اسلامی پرداخته شده که در آن تعیین کیفر به مادة قبلی آن و قانون خارجی حواله شده است.
 

کلیدواژه‌ها