حمایت از کپی‌رایت در حقوق کیفری

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده

ضرورت حمایت از کپی‌رایت با ظهور و توسعة صنعت چاپ و فناوری نرم‌افزاری، دولتها را با نگرانی مواجه کرده است. کپی‌برداری غیر مجاز همواره در نظم عمومی جوامع بشری، ایجاد اختلال کرده و افزون بر این امنیت مالی و سیاسی انسانها و دولتها را در معرض خطر قرار داده است. بدین لحاظ برخی از کشورها به دلیل ارزش والای میراث فکری بشر و علاقة جمعی در حمایت از خالقان آثار فکری، نقض کپی‌رایت را یک جرم کیفری قلمداد کرده‌اند. مقنن ایرانی نیز برای آنکه حمایت از این دسته حقوق را با ضمانت اجرای کافی پاسخگو باشد، به جرم‌انگاری کپی‌رایت غیر مجاز پرداخته است.
      در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی قوانین کیفری در زمینة کپی‌رایت به شناخت مؤلفه‌های سازندة حمایت کیفری و همچنین نوع ابزارهای قهرآمیز برای ناقضان کپی‌رایت بپردازیم و نقایص آن را مورد تحلیل قرار دهیم.
 

کلیدواژه‌ها