تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عامل ارتباط مندرج در قاعدة حل تعارض در مواردی که رابطة حقوقی مطروحه دارای عامل خارجی است، قانون حاکم را تعیین می‌نماید و قانونی که عامل ارتباط را تعیین می‌نماید خود نیز باید آن را تعریف نماید. جایابی عامل ارتباط ممکن است با مشکلاتی مواجه و در مواردی منجر به غیر قابل تعیین شدن قانون مورد نظر قاعدة حل تعارض شود.
 

کلیدواژه‌ها