دوره و شماره: دوره 5، شماره 28، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-204 
5. نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری

صفحه 89-110

عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین‌زاده شهری


8. بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری

صفحه 161-194

یوآنا پتکولسکو؛ محمدعلی صلح‌چی؛ هیبت‌الله نژندی‌منش