دوره و شماره: دوره 5، شماره 28، مرداد 1387، صفحه 1-204 
نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری

صفحه 89-110

عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین‌زاده شهری