بحثی پیرامون حقّ تقدّم دولت در وصول مطالبات مالیاتی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

هر چند در حالت ورشکستگی بدهکار، اصل تساوی بدهکاران، در تصفیة مطالبات، لازم الرعایه است، قانون‌گذار، در پاره‌ای موارد، بنا به دلایلی بعضی از بستانکاران را در وصول مطالباتشان از اموال ورشکسته، بر سایر بستانکاران رجحان می‌دهد. بر این اساس، مطالبات دولت از بابت مالیات متعلّق به مؤدّیان مالیاتی، قانوناً جزء مطالبات ممتاز شناخته شده است. امّا، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به موجب رأی وحدت رویة شمارة 212ـ6/8/1350 که در حال حاضر نیز معتبر است، حقّ تقدم دولت را در وصول مطالبات مالیاتی، در حالت ورشکستگی مؤدّیان مالیاتی، سلب کرده است. این رأی دیوان عالی کشور که ناشی از تفسیر ناقص از مادة 58 قانون تصفیة امور ورشکستگی سال 1318 است، صورت قانونی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها