شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اثبات موضوعات کیفری از دو طریق صورت می‌گیرد: گاه توسط ادلة غیرمستقیم، مانند امارات کیفری و گاه توسط ادلة مستقیم انجام می‌شود. ادلة مستقیم ادله‌ای هستند که در آن برای درک واقعة مجرمانه از حواس پنجگانه استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی ارزش نقل قول انجام‌شده نسبت به واقعة کیفری پرداخته می‌شود. بررسی موضوع، با مطالعة تطبیقی در حقوق کامن‌لا و ایران به انجام خواهد رسید.
 

کلیدواژه‌ها