نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

چکیده

بیمه علاوه بر نقشی که در قواعد مسئولیت مدنی داشته و کمیت و کیفیت دعاوی آن را دگرگون نموده است، در حقوق کیفری نیز بدون تأثیر نیست؛ گذشته از نقش اساسی آن در مباحث دیات، می‌توان آثار مفید آن را در دیگر دعاوی کیفری نیز مشاهده کرد. بیمه می‌تواند از وقوع اختلاف جلوگیری کند و طرفین دعوی را در وضعیت متعادل قرار دهد، مانع استمرار اختلاف شود و در جرم‌زدایی عملی نیز موفق باشد. این رویکردها و آثار می‌توانند به حقوق کیفری کمک نمایند و سبب وضع قواعد قابل پذیرش شوند. این نوشتار در صدد بررسی آثار مذکور است.
 

کلیدواژه‌ها