نویسنده = خسروی، کاظم
تعداد مقالات: 2
1. بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 209-228

10.30513/cld.2020.184.1027

سید مصطفی محقق داماد؛ سید محسن موسوی فر؛ کاظم خسروی


2. قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل 168 قانون اساسی

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-224

کاظم خسروی؛ عبدالرضا اصغری