نویسنده = صادقی، آزاده
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای ناخواستۀ برنامه‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-138

محمد فرجیها؛ آزاده صادقی


2. دفاع مشروع ظاهری

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 155-194

فیروز محمودی جانکی؛ آزاده صادقی