نویسنده = شاکری، ابولحسن
تعداد مقالات: 2
1. اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-136

ابولحسن شاکری؛ سیدمسعود حیدری


2. سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-104

ابولحسن شاکری؛ رضا رضایی