کلیدواژه‌ها = قصاص
تعداد مقالات: 7
1. بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 209-228

10.30513/cld.2020.184.1027

سید مصطفی محقق داماد؛ سید محسن موسوی فر؛ کاظم خسروی


3. چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-186

مهدی صالحی مقدم؛ شهربانو حسینی؛ عبدالرضا اصغری


4. واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-216

کاظم خسروی؛ رضا دانشور ثانی؛ عبدالرضا اصغری


5. بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-188

10.30513/cld.2016.646

محمد امامی؛ حسین نورالدینی


6. سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-54

حسین ناصری مقدم؛ مرتضی کشاورزی ولدانی


7. بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 127-142

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ خالد نبی‌نیا