نویسنده = محمد علی بابایی
تعداد مقالات: 5
1. ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-64

مرتضی محمودی؛ محمد علی بابایی؛ سیده‌بنی حسینی


2. ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-118

محمد علی بابایی؛ میثم غلامی؛ فاطمة‌السادات هاشمی دمنه


3. قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-128

محمد علی بابایی؛ داور مهدوی


4. جهانی‌شدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرم‌شناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-136

محمد علی بابایی


5. حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 39-60

محمد علی بابایی؛ علی افراسیابی