نویسنده = ابراهیمی، شهرام
تعداد مقالات: 3
1. توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-156

شهرام ابراهیمی؛ رضا رحیمیان


2. بازپروری عادلانة مجرمان

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 151-176

شهرام ابراهیمی


3. پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی و گسترة محدودیتهای آن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-38

شهرام ابراهیمی؛ ابراهیم رجبی