نویسنده = شهرام ابراهیمی
تعداد مقالات: 4
1. رویکرد جرم‌شناختی به تهدید برخطِ دختران

دوره 17، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 215-234

10.30513/cld.2021.1601.1261

صادق صادقی؛ مصطفی فروتن؛ شهرام ابراهیمی


2. توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-156

شهرام ابراهیمی؛ رضا رحیمیان


3. بازپروری عادلانة مجرمان

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 151-176

شهرام ابراهیمی


4. پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی و گسترة محدودیتهای آن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-38

شهرام ابراهیمی؛ ابراهیم رجبی