دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تضمین های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف، ضبط و مصادره وسیله جرم؛ از نقد « گفتمان ضبط » تا تحدید کیفر مصادره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.30513/cld.2021.1851.1304

حسن قاسمی مقدم


مطالب عمومی

2. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


3. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


مقاله پژوهشی

4. وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.30513/cld.2021.1700.1279

جواد صالحی