دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

1. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


2. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


مقاله پژوهشی

3. انعکاس نظریه های عدالت کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.30513/cld.2022.3109.1576

بهرام پشمی؛ هیبت‌اله نژندی‌منش


4. شناسایی حق بر توانمندسازی بزهدیده؛ مبانی و جلوه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.30513/cld.2022.3662.1574

تهمینه شاهپوری؛ حسین غلامی؛ حسنعلی موزنزادکان


5. اثر بخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30513/cld.2022.3192.1502

علیرضا محقق هرچقان؛ محمدعلی اردبیلی (نویسنده مسئول)؛ ابراهیم بیگ زاده؛ محمدعلی مهدوی ثابت


6. شرط مارتنس در حقوق کیفری بین‌المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30513/cld.2022.3988.1634

پریسا دهقانی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ محمد رضا علی پور