دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

1. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


2. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


مقاله پژوهشی

3. وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.30513/cld.2021.1700.1279

جواد صالحی


4. واکاوی مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.30513/cld.2021.2824.1445

ابراهیم رضا قلی زاده؛ مجید شایگان فرد؛ حمید رضا میرزاجانی


5. سرشت بومی‌سازی: درآمدی بر مفهوم بومی‌سازی جرم‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.30513/cld.2021.2516.1399

مهران سهرابی اسمرود؛ علی نجفی توانا


6. سیاست جنایی در رُمان میرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.30513/cld.2021.2574.1407

مرضیه دیرباز


7. جرم انگاری در حوزه رمزارزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.30513/cld.2021.1420.1230

عارف خلیلی پاجی؛ باقر شاملو (نویسنده مسئول)