دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


تصویر پروانه انتشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


تصویر رتبه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


مقاله پژوهشی

انعکاس نظریه های عدالت کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.30513/cld.2022.3109.1576

بهرام پشمی؛ هیبت‌اله نژندی‌منش


اثر بخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30513/cld.2022.3192.1502

علیرضا محقق هرچقان؛ محمدعلی اردبیلی (نویسنده مسئول)؛ ابراهیم بیگ زاده؛ محمدعلی مهدوی ثابت


شرط مارتنس در حقوق کیفری بین‌المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30513/cld.2022.3988.1634

پریسا دهقانی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ محمد رضا علی پور


بررسی تطبیقی مستندات فقهی و حقوقی حکم به قتل زانی با محارم، موضوع ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.30513/cld.2022.3298.1522

زهرا وطنی؛ معصومه زمانیان