نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 3-34]
 • آقابابایی، حسین پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان از منظر آموزه‌های اسلامی و چالش‌های فرارو [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 35-54]

ا

ب

 • بابایی، محمد علی قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 101-128]

چ

 • چنگایی، فرشاد بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 85-108]

ح

 • حائری، محمدحسن نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 51-78]
 • حسنی، عباس وضعیت دفاع دام‌گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 23-50]

د

 • دانش ناری، حمیدرضا الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه» [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 167-184]

ر

 • رهدارپور، حامد بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 85-108]

ز

 • زراعت، عباس مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 3-22]
 • زرکلام، ستّار دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 129-150]
 • زمانی، سیدقاسم چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 79-100]

س

 • سرمدی واله، علی پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 143-166]

ش

ص

 • صفری، مجید مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 3-22]

ع

ق

 • قبولی درافشان، سیدمحمدتقی نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 51-78]
 • قپانچی، حسام الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه» [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 167-184]

گ

 • گرایلی، محمد باقر عنصر خطای جزایی در حقوق کیفری ایران و کامن‌لا [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 177-202]

م

 • میرزایی، اسدالله حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 3-34]
 • مهدوی، داور قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 101-128]
 • موذن زادگان، حسنعلی وضعیت دفاع دام‌گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 23-50]
 • موسوی، ریحانه پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان از منظر آموزه‌های اسلامی و چالش‌های فرارو [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 35-54]
 • موسوی مشهدی، سیده قدسیه نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 51-78]

ن

 • نبی‌نیا، خالد بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 127-142]
 • نجفی توانا، علی پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن فرهنگ [دوره 9، شماره 4، 1391، صفحه 55-84]
 • نِساری، الناز چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 9، شماره 3، 1391، صفحه 79-100]