دوره و شماره: دوره 17، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 1-366 

مقاله پژوهشی

چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

صفحه 3-34

10.30513/cld.2020.506.1091

محمود اسپانلو؛ ایرج گلدوزیان؛ کیومرث کلانتری


پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری

صفحه 35-68

10.30513/cld.2020.236.1030

لیلا پورنجفی قوشچی؛ حسین فخر؛ بابک پورقهرمانی


بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی

صفحه 209-228

10.30513/cld.2020.184.1027

سید مصطفی محقق داماد؛ سید محسن موسوی فر؛ کاظم خسروی


جرم‌انگاری بین‌المللی زیست بوم زدایی

صفحه 273-304

10.30513/cld.2020.77.1006

احمد نصراصفهانی؛ لیلا رئیسی؛ علیرضا آرش پور