نمایه نویسندگان

ا

 • اصغری، عبدالرضا قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل 168 قانون اساسی [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 193-224]

ب

 • بابایی، محمد علی ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 39-64]
 • بذّار، وحید تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و جنایت تجاوز [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 201-224]
 • برزگر، مهری پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 3-38]
 • بیگی، جمال جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 145-172]

ج

 • جانی پور، مجتبی بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 91-118]

ح

 • حاجی ده آبادی، محمد علی موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 57-84]
 • حسینی، سیده‌بنی ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 39-64]
 • حصارپولادی، فاطمه بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 91-118]

خ

 • خسروی، کاظم قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل 168 قانون اساسی [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 193-224]
 • خسروشاهی، حسن محاکمۀ غیابی در دادگاه ویژۀ لبنان در سنجۀ حقوق بشر بین‌المللی [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 119-144]

ر

 • رضایی، رضا آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 3-32]

ز

 • زارع، محمدکاظم انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 65-90]
 • زرنشان، شهرام ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 173-200]

س

 • سبحانی، مهین بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 91-118]
 • سلیمی ترکمانی، حجت تأملی بر ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری در حمایت از حقوق بشر [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 165-192]

ش

ص

 • صادقی، آزاده پیامدهای ناخواستۀ برنامه‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 115-138]
 • صالحی، جواد حق آگاهی متهم از دلایل تبرئه‌کنندۀ در اختیار دادستان (از الگوی سادۀ دیوان عالی ایالات متحده تا تکامل مقید در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 139-164]
 • صالحی، محمدخلیل محاکمۀ غیابی در دادگاه ویژۀ لبنان در سنجۀ حقوق بشر بین‌المللی [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 119-144]
 • صالحی، محمد خلیل موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 57-84]

ع

 • عارفی، مرتضی موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 85-114]

غ

 • غلامی، حسین پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 3-38]

ف

 • فرجیها، محمد پیامدهای ناخواستۀ برنامه‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 115-138]

ق

 • قدسی، سیدابراهیم نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 33-56]
 • قماشی، سعید موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 85-114]

ک

 • کلانتری، کیومرث آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 3-32]

م

 • محمودی، مرتضی ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 39-64]
 • مرادی حسن آباد، محسن موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 57-84]
 • مصلحی، جواد آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 3-32]
 • منصورآبادی، عباس انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 65-90]

ن

 • نژندی‌منش، هیبت‌اللّٰه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و جنایت تجاوز [دوره 14، شماره 14، 1396، صفحه 201-224]
 • نوروزی، شهروز نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان [دوره 14، شماره 13، 1396، صفحه 33-56]