دوره و شماره: دوره 18، شماره 21، تیر 1400، صفحه 1-394