نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد الگوی جرم‌شناسی کرامت‌مدارِ بازداشت موقتِ افتراقی بیماران در آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 3-26]
 • آقابابایی، حسین ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی [دوره 11، شماره 8، 1393، صفحه 119-144]

ا

 • اللّٰه‌وردی، فرهاد رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 83-106]

ب

 • بابایی، محمد علی ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 8، 1393، صفحه 87-118]
 • بهره مند، حمید راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 147-176]

ح

خ

 • خالقی، ابوالفتح تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 53-82]

ر

 • رحمانی نعیم‌آبادی، علیرضا بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان [دوره 11، شماره 8، 1393، صفحه 181-206]
 • رحمت، محمدرضا الگوی جرم‌شناسی کرامت‌مدارِ بازداشت موقتِ افتراقی بیماران در آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 3-26]

س

 • سالاری‌فر، ابوذر بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان [دوره 11، شماره 8، 1393، صفحه 181-206]
 • سلیمی، احسان راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 147-176]

ش

 • شاهچراغ، سیدحمید تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 53-82]

ص

 • صابری، راضیه ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم [دوره 11، شماره 8، 1393، صفحه 145-180]
 • صفاری، علی ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم [دوره 11، شماره 8، 1393، صفحه 145-180]

ع

غ

 • غلامی، میثم ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی [دوره 11، شماره 8، 1393، صفحه 87-118]

ف

 • فرجیها، محمد رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 83-106]

ک

گ

 • گرایلی، محمد باقر تحلیل فعالیت شرکت‌های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسۀ آن با بازاریابی شبکه‌ای [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 27-52]

م

ن

 • نیازپور، امیرحسن بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 11، شماره 7، 1393، صفحه 107-126]

ه