تعداد مقالات: 212
201. جرم انگاری پیش دستانۀ اعمال تروریستی

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-160

10.30513/cld.2020.803.1133

فرهاد شاهیده؛ امیرحسن نیازپور


202. بحثی پیرامون حقّ تقدّم دولت در وصول مطالبات مالیاتی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 143-160

سعید صفیان


203. بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 161-194

یوآنا پتکولسکو؛ محمدعلی صلح‌چی؛ هیبت‌الله نژندی‌منش


206. بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 209-228

10.30513/cld.2020.184.1027

سید مصطفی محقق داماد؛ سید محسن موسوی فر؛ کاظم خسروی


208. واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 249-272

10.30513/cld.2020.737.1125

سید درید موسوی مجاب؛ رسول احمدزاده؛ سینا رستمی


209. جرم‌انگاری بین‌المللی زیست بوم زدایی

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 273-304

10.30513/cld.2020.77.1006

احمد نصراصفهانی؛ لیلا رئیسی؛ علیرضا آرش پور


210. چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 305-338

10.30513/cld.2020.1187.1193

اسماعیل هادی تبار؛ عیسی ولی زاده


211. شناسنامه علمی شماره

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399