نمایه نویسندگان

آ

 • آرش پور، علیرضا جرم‌انگاری بین‌المللی زیست بوم زدایی [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 273-304]

ا

 • احمدزاده، رسول واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 249-272]
 • اسپانلو، محمود چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 3-34]

پ

خ

 • خسروی، کاظم بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 209-228]

د

 • دارابی، شهرداد سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 69-98]

ر

 • رحمدل، منصور حقوق دفاعی متهم: مفهوم و ابعاد مختلف آخرین دفاع متهم [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 99-122]
 • رستمی، سینا واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 249-272]
 • رئیسی، لیلا جرم‌انگاری بین‌المللی زیست بوم زدایی [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 273-304]

ش

 • شاهیده، فرهاد جرم انگاری پیش دستانۀ اعمال تروریستی [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 123-160]
 • شریفی، محسن مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص) [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 161-188]

ص

 • صالحی، جواد مولفه‌های قطعنامه شورای ‌امنیت در گِرو تفسیر مقررات اساسنامه در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی؛ از کارکرد تا دستاوردهای آن در وضعیت سودان [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 189-208]

ف

 • فخر، حسین پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 35-68]

ک

 • کیخا، محمدرضا ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 229-248]
 • کلانتری، کیومرث چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 3-34]

گ

 • گلدوزیان، ایرج چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 3-34]

م

 • محقق داماد، سید مصطفی بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 209-228]
 • موذنی بیستگانی، حمید ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 229-248]
 • موسوی فر، سید محسن بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 209-228]
 • موسوی مجاب، سید درید واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 249-272]

ن

و

 • ولی زاده، عیسی چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 305-338]

ه

 • هادی تبار، اسماعیل چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک [دوره 17، شماره 19، 1399، صفحه 305-338]